Hopp til innholdet

Medlemsvilkår

Personopplysninger

Ved inngåelse av medlemskontrakten samtykkes det i at Foreningen «Batalje» kan registrere informasjon i henhold til personopplysningsloven (GDPR). Medlemmet samtykker ved kontraktsinngåelse også at vi kan kontakte de på oppgitt telefonnummer og mailadresse i informasjons- og markedsføringsøyemed.

Medlemmets rettigheter, plikter og ansvar

Medlemmet:

 • får delta på organisert trening på sitt parti (alder- og ferdighetsavhengig)
 • plikter å aldri misbruke teknikker som har blitt tilegnet ved trening hos Batalje
 • plikter umiddelbart å informere Batalje ved endringer som har innvirkning på medlemskapet og har ansvar for å sørge for innbetaling blir gjort ryddig for seg
 • er selv ansvarlig for at h*n er i tilfredsstillende fysisk form til å benytte seg av foreningens tilbud. Alle skader som måtte komme direkte eller indirekte av trening i Bataljes fasiliteter, er medlemmet selv ansvarlig for. Medlemmet har blitt informert om at det ikke finnes noen form for skadeforsikring gjennom Batalje. Batalje anbefaler at medlemmet har egen skadeforsikring
 • er selv ansvarlig for tap og skader på klær og/eller personlige eiendeler ved opphold hos Batalje
 • plikter å legge frem nødvendig dokumentasjon ved rabatterte medlemskap. Ved endring av medlemsstatus plikter medlemmet å informere Batalje
 • plikter å følge de regler som til enhver tid gjelder for å oppholde seg på Batalje. Anvisninger fra styret i Batalje skal følges uoppfordret
 • ved opphold i Bataljes treningsfasiliteter skal medlemmet sette på plass utstyr etter bruk og til enhver tid bidra til å ivareta fasilitetene
 • er ansvarlig for å ikke trene med sykdom eller infeksjoner som kan være smittsomme
 • plikter å opprettholde en god personlig hygiene og alltid trene i adekvat treningstøy (fx rashguard under Gi), klipte negler og andre hygieniske tiltak slik at man ikke sjenerer andre medlemmer
 • trenger foresattes signatur ved innmelding dersom h*n er under 18 år
 • ikke fremtre sjikanerende ovenfor andre medlemmer og respektere Bataljes verdigrunnlag
 • er selv ansvarlig for å gi beskjed til noen i styret hvis man ikke ønsker å bli fotografert eller filmet

Bataljes rettigheter, plikter og ansvar

Batalje:

 • vil jobbe for et sunt og trivelig miljø, samt. plikter å holde lokaler og utstyr i best mulig stand
 • forbeholder seg retten til å automatisk endre medlemsavgiften til gjeldende priser. Medlemsavtaler med gjenværende bindingstid vil ikke få endret pris før bindingstiden er over. Etter bindingstiden vil medlemskapet gå over til løpende kontrakt, men gi mulighet for forlengelse/fornyelse av bindingstid
 • kan holde stengt eller redusere tilbud og åpningstider
 • fraskriver seg ethvert ansvar for tap eller skade på person eller gjenstander som oppstår under medlemmets opphold på lokalitetene, herunder også tap og skader på klær og andre personlige eiendeler
 • forbeholder seg retten til å nekte medlemskap til personer som etter styrets bedømmelse ikke overholder Bataljes verdier
 • forbeholder seg retten å nekte medlemskap til personer som misbruker dopingpreparater og eller andre rusmidler, eller som nekter å avgi dopingprøve ved mistanke om dette
 • forbeholder seg retten til å nekte medlemskap til personer som ikke følger de anvisninger og regler som de ansvarlige i foreningen gir
 • kan automatisk justere medlemsavgiften når medlemmet faller inn i en ny prisgruppe, til gjeldende priser. Dette gjelder etter utløp av eventuell bindingstid
 • vil til tider kunne holde stengt eller ha et redusert tilbud i forbindelse med eksempelvis helligdager, ferier, vedlikeholdsarbeid eller andre ubeleiligheter, eksempelvis; Force Majeure, uten at dette fritar medlemmet fra å betale løpende medlemsavgift eller at medlemmet kan gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende
 • er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning i treningstilbud på grunn av forhold utenfor Batalje sin kontroll, og som Batalje ikke kan overvinne følgene av (Force Majeure). Medlemmet kan følgelig ikke kreve erstatning eller gjøre andre misligholdsbeføyelser gjeldende så lenge hindringen eller begrensningen foreligger

Retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep

Batalje og deres instruktører:

 • skal unngå berøringer som kan oppleves som uønsket. Ettersom kampsport inneholder mye nærkontakt er det viktig at det kommuniseres dersom noe oppleves som uønsket
 • skal unngå alle former for kommunikasjon som kan oppleves som seksuelt ladet
 • skal unngå kontakt med mindreårige utøvere uten at det er flere til stede eller det er avtalt med foresatte
 • skal gripe inn og varsle dersom man opplever brudd på de overnevnte retningslinjene

Varsling: Dersom du ønsker å varsle Batalje om brudd på våre regler, inkludert retningslinjene mot seksuell trakassering og overgrep, kan du kontakte en av følgende:

Fotografering/filming

All fotografering og filming klareres med instruktør, de det tas bilde av, og foreldre/foresatte hvis det er snakk om mindreårige. Medlemmer samtykker i at Batalje kan ta fotografi eller video og bruke dette i sine sosiale medier.

Ferier

I skolens ferieperioder (jul, påske, høst) kan akademiet holde stengt eller redusere treningstidene. I skolens sommerferie periode kan akademiet redusere treningstidene og holde stengt i perioder.

Frys og overdragelse av medlemsavtalen

En medlemsavtale kan kun fryses ved følgende årsaker:

 • Personlig sykdom som medfører at man ikke kan trene (må dokumenteres ved legeattest)
 • Svangerskap (må dokumenteres med legeattest)
 • Utenlandsstasjonering i jobb eller studier (må dokumenteres ved jobb- eller studie bekreftelse)
 • Det er ikke mulig å fryse medlemskap for ferieavvikling og ikke for mer enn 12 måneder sammenhengende. Det er ikke mulig å fryse medlemskap tilbake i tid, altså tidligere enn dagen søknaden er sendt inn

Medlemmet kan overføre sin kontrakt til en annen person kun etter avtale med denne personen og Batalje. H*n kan ikke være medlem fra før. For hjelp til dette må begge parter avtale dette med Bataljes ledelse.

Frys av medlemskap søkes om ved å sende inn en e-post vedlagt riktig dokumentasjon til: post@batalje.no

Betalingsbetingelser

Medlemmet skal betale medlemsavgift forskuddsvis til kontonummer 4612.47.56308. Betalingsfrist 20. hver måned. Ved oppstart regnes medlemsavgiften for gjenværende dager i inneværende måned på følgende måte: Ordinært månedsbeløp delt på antall dager i måneden, ganger gjenværende dager i måneden.

Eksempel: Dagens dato er 25. mai (6 dager igjen før 1. juni) og mitt månedsbeløp er 700,-
700 / 31 = 22,58 og 22,58 * 6 = 135,48

Betalt medlemsavgift refunderes ikke.

Bindingstid og oppsigelse av medlemskontrakten

Bindingstiden løper fra første hele måned. Eksempel: Melder du deg inn 18.oktober vil bindingstiden begynne å løpe fra 1.november.

Medlemskontrakten kan ikke avsluttes i avtaleperioden. Når avtaleperioden er gjennomført, går medlemskontrakten automatisk over til å være «løpende». Løpende avtaler kan avsluttes med 1 måneds oppsigelsestid regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er sendt (må sendes senest den 20. for å gjelde fra førstkommende månedsskifte).

Oppsigelser må gjøres ved å sende inn en e-post til: post@batalje.no

Batalje har ikke anledning til å motta oppsigelser muntlig. Derfor må alle oppsigelser foregå skriftlig via epost.

Batalje forbeholder seg retten til å si opp treningsavtalen med umiddelbar virkning hvis medlemmet:

 • utfører hærverk
 • stjeler fra akademiet eller andre medlemmer
 • misligholder plikten til innbetaling av medlemsavgiften
 • ikke oppfyller aldersgrensen, eller har ugyldig fullmakt fra foresatte
 • bruker eller er påvirket av dop-preparater eller andre narkotiske stoffer
 • av medisinske grunner kan ta skade av Bataljes tilbud
 • på en eller annen måte opptrer mot Bataljes interesser og formål
 • opptrer aggressivt ovenfor foreningens medlemmer eller andre forbindelser
 • misbruker teknikker tilegnet ved trening hos Batalje
 • ikke følger styrets anvisninger og regler
 • av andre grunner misligholder kontrakten vesentlig

Allerede innbetalt treningsavgift blir ikke refundert i slike tilfeller.

Angreretten

Medlemmet har i henhold til angrerettloven, kapittel 4, §18, rett til å gå ifra denne treningsavtalen innen 14 dager fra avtalen ble inngått. Ved benyttelse av angreretten sendes e-post til post@batalje.no. E-posten skal inneholde: dato, fullt navn, adresse, forklarende tekst på at det er en oppsigelse av kontrakt, kontonummer som et eventuelt resterende beløp skal refunderes til, og underskrift. Ved bruk av angreretten avregnes allerede benyttet innmeldings- og treningsavgift.

Har du spørsmål om faktura / oppsigelse / frys?

Ta kontakt med Batalje gjennom @: post@batalje.no eller styreleder Tobias Furu Markussen ved @: tobiasfuru@hotmail.com